Om Confloor

Vad är Confloor®?

Confloor är en grupp företag verksamma inom företrädesvis Golvbranschen. Unikt för Confloor är att vi lyckats samla företag med enskilt längst erfarenhet inom golvlösningar av/för betong, innebärande att den samlade erfarenheten och kompetensen i gruppen är överlägset störst. Det tror vi att du värderar.

Även om fokus ligger på betonggolv finns de flesta andra golvlösningar med i portföljen. Confloor har växt fram med åren då företagen i gruppen på ett eller annat vis haft med varandra att göra. Det som gjort att vi valt att samla oss under ett och samma namn trots att vi är konkurrenter och tävlar om samma uppdrag många gånger, är att vi har respekt för varandras sätt att driva sina respektive företag. Samtliga verkar aktivt för en sund Byggbransch, har höga kvalitetskrav och värdesätter etik och moral högt. Det gör många andra företag också vet vi. Det vi vill med Confloor är dock att skapa ett ”ansikte”, en samlad kraft som innefattar en mängd företag i syfte att effektivare, med större kraft och tydlighet göra verklighet av vår ambition.

Vi är övertygade om att vi som grupp har betydligt större möjlighet att nå framgång i att driva frågor som gynnar vår verksamhet och i slutändan kommer våra beställare tillgodo.

Krav på medlemmar i Confloor® 

De företag som har rätt att använda Confloor Varumärke uppfyller dels de mest grundläggande kraven som ställs på seriösa företag. Förutom det har Confloor utformat en egen ”Code of Conduct” eller Uppförandekod. Vi har även tagit fram en egen kvalitetssäkrad arbetsprocess från första kundkontakt till slutbesiktning som finns tillgänglig för de medlemmar som inte kvalitetssäkrar på annat sätt.

Hur arbetar vi?

Företag som vill ansluta till Confloor kontrolleras för tillfället hos Creditsafe för att få den allmänna bilden på företaget och dess status. I Ledningsgruppens regelbundna möten lyfts företaget fram och resoneras kring. Bl.a. undersöks om företaget har ett ledningssystem, status på det och hur det revideras. Väljer man att gå vidare med ansökan besöker en representant företaget (kan i vissa fall ske via telefon). Confloors arbetssätt och krav presenteras och man ingår medlemskap via ett skriftligt avtal. Förutom telefonmöten i ledningsgruppen har man dessutom två fysiska möten per år med genomtänkt Dagordning och i bland inbjudna leverantörer och andra partners som kan bidra med nytta till Confloorgruppen. Protokoll förs och mailas ut till medlemmarna. Medlemmar är välkomna att ta upp frågor och komma med önskemål till Ledningens möten. Medlemsmöte hålls en gång om året då en öppen inbjudan går ut till samtliga medlemmar minst två månader i förväg. Inbjudan läggs även ut på den egna hemsidan.

Kan vi mäta vårt arbete?

Det är ett pågående arbete med att hitta vägar och verktyg för att mäta denna typ av arbete. På lång sikt kommer vi att kunna mäta vårt förbättringsarbete. Genom att ha kontroll på exempelvis våra samlade reklamationer kan vi se om dessa minskar över tid. På så vis kommer vi att få en uppfattning om en del av vårt arbete ger resultat. Hänsyn skall ju i sammanhanget tas till antalet och typen av uppdrag. Enklare att mäta är det enskilda företagets omsättning/vinst. Om vinst i förhållande till omsättning ökar kan ju det vara en av andra signaler om att Confloorarbetet ger resultat. En av effekterna för ett Confloorföretag är ju att öka sysselsättningen och samtidigt göra mindre fel. Vi arbetar med detta gemensamt och antar att vi kommer att få en känsla av hur vårt arbete lyckas.

I övrigt kommer vi att vid varje möte under punkten ”Genomgång av föregående protokoll” tydligt kunna konstatera hur vi ligger till med arbete som ligger ute på medlemmar att ansvara för. I våra mötesprotokoll som sparas kan vi alltid gå tillbaka och se hur och om ett uppdrag går framåt, står still eller annan status. Vi arbetar med att ta fram ett digitalt verktyg för samarbete mellan företag i syfte att effektivisera och förenkla.

Kundnytta

Som kund skall du känna dig säker på att oavsett vilken produkt eller teknisk lösning du beställer av ett Confloor-företag, så är det seriösa företag du har att göra med. Medlemsföretagen uppfyller branschstandard och arbetar aktivt med kvalitet och miljöarbete.